Misioni

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Publikim

Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët ka si mision mbrojtjen e të drejtave të të rinjve dhe garantimin e pjesëmarrjes së tyre në jetën sociale, nëpërmjet hartimit, zhvillimit dhe monitorimit të politikave rinore, dhe koordinimin e çështjeve që kanë të bëjnë me mbrojtjen, përkujdesjen, shëndetin, mirërritjen dhe mirëedukimin e fëmijëve. Ministri i Shteti për Rininë dhe Fëmijët synon të fuqizojë përfshirjen e të rinjve në proceset vendimmarrëse të politikëbërjes, duke mbrojtur të drejtat e të rinjve, duke krijuar kushte të nevojshme për aktivizim e pjesëmarrje.

Si institucion përgjegjës me në fokus rininë dhe fëmijët, Ministri i Shtetit krijon ura bashkëpunimi mes fëmijëve dhe të rinjve të Shqipërisë e atyre të diasporës, me përfaqësuesit e institucioneve publike e private, si dhe me organizata të shoqërisë civile që ushtrojnë veprimtari në fushën e rinisë.


Njoftime
  • Bora Muzhaqi në Vlorë: Përmbyllëm me sukses vitin e dytë të Programit Ekipet Sport... Më shumë...
  • Ministrja Bora Muzhaqi uron fëmijët për 1 Qershorin, festë në Librazhd Më shumë...
  • Bora Muzhaqi në Bruksel: Politikat më të mira hartohen me të rinjtë për të rinjtë Më shumë...
  • Shpallet thirrja për aplikim si anëtar ekspert nga shoqëria civile në komisionin e... Më shumë...
  • Java e Europës, Bora Muzhaqi: Të rinjtë shqiptarë janë Europë! Më shumë...