Konferenca për prezantimin e “Strategjisë së Re të Këshillit të Evropës për të Drejtat e Fëmijës”- Romë, Itali