Me të rinjtë duke biseduar për mundësitë që ofron administrata publike